РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2018-2020

Општина Валандово известува дека се комплетно реализирани следните проекти:


- НОВО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО КАЛКОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БУЛЕВАР ПРВОМАЈСКА ВО ВАЛАНДОВО

- НОВО LED ОСВЕТЛУВАЊЕ НА БУЛЕВАР ПРВОМАЈСКА ВО ВАЛАНДОВО

- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА "КАЛИНКА" - ВАЛАНДОВО ВО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСЕН ОБЈЕКТ

- НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО БРАЈКОВЦИ

- НОВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО КАЗАНДОЛ

- ВАЛАНДОВСКА ПАТЕКА ОД ПРИРОДА ДО КУЛТУРА (ТУРИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАТОТ ДО МАНАСТИРОТ)

- ТУРИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА КОЧУЛСКИ ВОДОПАДИ

- РЕКОНСТРУИРАН РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ВО БОЈМИСКИОТ РЕГИОН

- НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДЕНА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО БРАЈКОВЦИ И БАЛИНЦИ

- АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ ВО БАЛИНЦИ, ПИРАВА, УДОВО И МАРВИНЦИ

- АСФАЛТИРАНИ И БЕТОНИРАНИ ГРАДСКИ УЛИЦИ И СОКАЦИ 

- ИЗГРАДБА НА ПАТ И КАНАЛ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ СО НАСЕЛЕНО МЕСТО ГОРНА МАЛА - ЈОСИФОВО

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦА "ВАРДАРСКА" ВО СЕЛО УДОВО

- ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ТРОТОАРИТЕ НА БУЛЕВАР "ПРВОМАЈСКА"

- РЕКОНТСТРУИРАНА Е ПОЛИЦИСКАТА СТАНИЦА ВО ВАЛАНДОВО

- ПРОЕКТ ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ ЛАБАРАТОРИИ И УЧИЛИШЕН МЕДИУМ ВО УЧИЛИШТАТА ВО ВАЛАНДОВО И ЈОСИФОВО (финансиран од УНДП)

- ПРОЕКТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ (финансиран од УНДП)

- ИЗГРАДЕН ПАРКИНГ ПРОСТОР НА УЛИЦА "6-ти НОЕМВРИ" ПОКРАЈ ООУ "ЈОСИП БРОЗ ТИТО" - ВАЛАНДОВО

- УРЕДЕН ПАРКОТ НА ПЛОШТАДОТ ВО ВАЛАНДОВО

- ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА АГОЛОТ НА УЛИЦИТЕ "ПРВОМАЈСКА" И "МОША ПИЈАДЕ" ВО ВАЛАНДОВО

- ХОРТИКУЛТУРНО И ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ ПОКРАЈ БУЛЕВАР "ПРВОМАЈСКА" 

- ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА АГОЛОТ НА УЛИЦИТЕ "ПРВОМАЈСКА" И "ВАРДАРСКА" ВО ВАЛАНДОВО

- УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ОКОЛУ ЗГРАДАТА СПРОТИ ЗДРАВЕН ДОМ ВО ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ПАРК И ПЛОШТАД ВО УДОВО

- ИЗГРАДБА НА НОВ УРБАН ПРОСТОР ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО ПИРАВА

- ИЗГРАДБА НА НОВ ПАРК ВО ПИРАВА

- ИЗГРАДЕНА ОСНОВНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИНДУСТРИСКАТА ЗОНА ВО ЈОСИФОВО

- ПОСТАВУВАЊЕ НА МЕТЕО СТАНИЦИ ЗА РАНО ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ЗАБОЛУВАЊЕТО КАЈ ЛОЗОВИТЕ И ОВОШНИТЕ НАСАДИ ВО ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

- ИНСТАЛИРАНИ СЕ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПОПЛАВИ - Interreg IPA CBC MK-BG

- ИНСТАЛИРАНА НОВА ПУМПА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ВАЛАНДОВО

- ИЗГРАДБА НА ВТОРА ФАЗА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО БОЈМИСКИОТ РЕГИОН

- ПОСТАВЕНИ САДОВИ ЗА СОБИРАЊЕ НА СТАКЛЕН ОТПАД ОД ПАКОМАК

- НАБАВЕНИ НОВИ КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ ЗА СЕКОЕ ДОМАЌИНСТВО ВО БОЈМИСКИТЕ СЕЛА

- ПОСТАВЕНИ НОВИ КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

- НАБАВЕНА НОВА МАШИНА РОВОКОПАЧ-НАТОВАРУВАЧ ЗА ЈП КОМУНАЛЕН СЕРВИС (финансиран од Јапонска Амбасада)

- ОБЕЛЕЖАНА ХОРИЗОНТАЛНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ВО ВАЛАНДОВО

- ПОСТАВЕНИ НОВИ СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ

- ПОСТАВЕНИ НОВИ АВТОБУСКИ ПОСТОЈКИ НИЗ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

- ИНСТАЛИРАЊЕ НА НОВ СИСТЕМ ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ И ЗАМЕНА НА УЧИЛИШЕН ПОД ВО УДОВО

- ЗАМЕНА НА КРОВНАТА КОНСТРУКЦИЈА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО СЕЛО СОБРИ

- ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА НА ФАСАДИ НА ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ НА УЛ. МОША ПИЈАДЕ ВО ВАЛАНДОВО

- ОГРАДУВАЊЕ НА ПОЛИГОН ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР