ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Општина Валандово како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.
Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер е поставено:

СОЊА ХРИСТОВА-ЈОВАНОВИЌ

e-mail: shristova@t.mk
               administracija@valandovo.gov.mk

(034) 382-007
(034) 382-044


Листа на информации од јавен карактер на Општина Валандово (PDF)


ОБРАСЦИ:

Образец - барање за информации од јавен карактер (PDF)

Образец - барање за информации од јавен карактер (WORD)

Образец - жалба (PDF)

Образец - жалба (WORD)


Линк до страната на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер


ПРОПИСИ


Барањата за пристап до информации од јавен карактер граѓаните можат да ги пратат по електронски пат на службеното лице или по пошта на следната адреса:

Општина Валандово
ул. Иво Лола Рибар бр.3
2460 Валандово
Република Северна МакедонијаКОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР