ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2020 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2020 година


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека општина Валандово за 2020 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:СЕПТЕМВРИ - 2020


15.09.2020 / 30.10.2020 - ТЕКОВЕН ОГЛАС - БР. 13217/2020 - Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство по ЕСКО модел за давање на услуги за јавното осветлување во Општина Валандово

11.09.2020 / 28.09.2020 - ТЕКОВЕН ОГЛАС - БР. 13036/2020 - Изградба и реконструкција на улици во Валандово


АВГУСТ - 2020


19.08.2020 - БР. 10372/2020 - Поставување на типска урбана опрема - летниковци во населените места во Општина Валандово


ЈУЛИ - 2020


Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово во 2020 година

Оградување на полигон за обука на возачи

Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово

Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово


АПРИЛ - 2020


Уредување на плоштад во Валандово

Услуги од агенција за привремени вработувања


МАРТ - 2020


Поправка и сервисирање на моторни возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово

Услуги за осигурување на недвижен имот, подвижен имот и осигурување на вработени

Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово 

Уредување на плоштад во Валандово 

Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на Општина Валандово 

Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми

Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми

Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми

Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово

Поставување на автобуски постројки низ населените места во Општина Валандово

Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово

Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово за период од една година

Процена на вредноста на недвижен имот


ФЕВРУАРИ - 2020


Изградба на парк во населено место Пирава 

Изградба на нов урбан простор во населено место Пирава 

Санација на фасади на објекти за колективно домување во Валандово

Печатење на книга „70 години Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово“ 1947-2017 година


ЈАНУАРИ - 2020


Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово

Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово

Уредување на простор околу стамбена зграда (над бензинска пумпа)

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР