СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ НА ЕДИНИЦАТА ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


- Урбанистичка ревизија за општина Валандово

- Годишен план за спречување на корупцијата за 2021 година

- Локален акционен план за еднакви можности за Општина Валандово за период 2018-2023 година

- Годишен план за вработување за 2021 година

- Годишен акционен план за 2020 година (МК)

- Годишен акционен план за 2020 година (EN)

- Програма за енергетска ефикасност за период 2020-2022 година (МК)

- Програма за енергетска ефикасност за период 2020-2022 година (EN)

- Акционен план за одржлив енергетски развој и климатски промени за период 2020-2030 година (МК)

- Акционен план за одржлив енергетски развој и климатски промени за период 2020-2030 година (EN)

Програма за заштита на населението од заразни болести - 2020

Програма за урбанистичко планирање на општина Валандово за 2021 година

Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Валандово за 2021 година

Програма за поставување урбана опрема во општина Валандово за 2021 година

Дополнување на Програмата за поставување урбана опрема во општина Валандово за 2021 година

- Програма за одржување на јавната чистота во општина Валандово за 2021 година

- Програма за изградба и одржување на јавното осветлување во општина Валандово за 2021 година

- Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2021 година

- Стратегија за управување со ризиците на Општина Валандово

- Национални стратегии

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР