ДОКУМЕНТИ СО СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ


Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации:


- Родова рамноправност во институции во општина Валандово за 2020 година

- Родова рамноправност во институции во општина Валандово за 2019 година

- Број на барања за легализации и број на легализирани објекти во општина Валандово

- Евиденција на настанати прекини на ВЕБ страната на Општина Валандово во 2020 година

- Регистар на невладини организации во општина Валандово


- Индекс на активна транспарентност за 2022 година

- Индекс на активна транспарентност за 2021 година

- Извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година

- Индекс на отвореност на ЕЛС за 2021 година (.pdf) (визуелизација)

- Индекс на активна транспарентност за 2020 година

- Индекс на активна транспарентност за 2019 година

- Индекс на активна транспарентност за 2018 година

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР