КОНТАКТ

Градоначалник на општина Валандово

ул. Иво Лола Рибар бр.3

2460  Валандово

e-mail:  gradonacalnik@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-044

факс: 034/382-044

 

Совет на општина Валандово

ул. Иво Лола Рибар бр.3

2460  Валандово

e-mail:  sovet@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

факс: 034/382-044

 

Одделение за урбанизам, комунални дејности и
заштита на животна средина и Локален економски развој

e-mail: ler@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

 

Одделение за финансиски прашања

e-mail: finansii@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

 

Одделение за правни, општи ијавни дејности

e-mail: administracija@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

 

Одделение за инспекциски работи-инспекторат

e-mail: inspektorat@valandovo.gov.mk

тел: 034/382-007

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР