УСЛУГИ

ПОСЕБНИ УСЛУГИ КОИ ГИ ДАВА ОПШТИНАТА


- Доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче 

- Едократна парична помош за социјално загрозени лица

- Едократна парична помош за семејства кои настрадале од природна непогода (пожар, поплава, земјотрес)

- Едократна парична помош за лекување

- Мобилен тим за помош на стари и изнемоштени лица (во периодот на мерки против коронавирус - COVID-19)

- Пријави проблем

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР