КОМИСИИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА СОВЕТ

ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ

-       Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател: Надица Недиќ

Членови: Марија Петкова, Нафи Караелмазов, Јулија Тушевска и Аспарух Москов

 

-       Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател: Владимир Марков

Членови: Мила Дончева, Валентина Јанева, Јулија Тушевска и Тоше Тодоров

 

-       Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Мила Дончева

Членови: Никола Танушев, Владимир Марков, Аспарух Москов и Анита Коцева

 

-       Комисија за општествени дејности

Претседател: Надица Недиќ

Членови: Марија Петкова, Валентина Јанева, Јулија Тушевска и Анита Коцева

 

-       Комисија за статут и прописи

Претседател: Мила Дончева

Членови: Марија Петкова, Никола Танушев, Ивана Готиќ и Лазар Ангелов

______________________________________________________________

ДРУГИ КОМИСИИ, УПРАВНИ ОДБОРИ, УЧИЛИШНИ ОДБОРИ.....

-       Комисија за спомен одбележување, давање на имиња, награди, признанија и информирање

Претседател: Валентина Јанева

Членови: Никола Танушев, Окан Абдулов, Лазар Ангелов и Ивана Готиќ

 

-       Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово

Претседател: Владимир Марков

Членови: Окан Абдулов, Владимир Василев, Тоше Тодоров и Лазар Ангелов

 

-       Комисија за јавно осветлување

Претседател: Миле Петров

Членови: Владимир Василев, Васе Костов, Блажо Џонов, Аспарух Москов,

Никола Пејовски и Тоше Тодоров

 

-       Општинска комисија за процена на штети од елементарни непогоди

Претседател: Васко Камчев

Членови: Александар Чилевски, Васил Узунов, Усеин Ибраимов, Аспарух Москов,

Гордана Матеева и Томче Наков.

 

 

-       Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Претседател: Надица Недиќ

Членови: Петар Јанакиев, Ленче Вешковиќ, Мирјана Пеева, Кирил Манчев, Данче Коцевска и Радмила Тушевска

 

-       Комисија за односи и соработка со други општини

Претседател: Тоше Тодоров

Членови: Александра Илов, Трајче Андонов, Верица Динова и Александар Тасев

 

-       Комисија за односи меѓу заедниците

Од македонската националност

Претседател: Пецко Невеселов

Членови: Коле Стоев, Даниела Пандева

 

Од турската националност

Членови: Окан Абдулов, Узџан Сулиманов

 

Од српската националност

Членови: Надица Недиќ, Далибор Готиќ

 

-       Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Претседател: Кире Тасев

Секретар: Драган Калковалиев

Членови: Игор Јорданов, Горан Дилберовски, Радомир Лазаревиќ, Марија Јовановска и

                Илија Матеев

 

-       Одбор за координација и соработка со невладини организации и

здруженија на граѓани

Претседател: Миле Петров

Членови: Емел Ибраимова, Рангел Танчев, Гордана Кочева и Анета Тодоровска

 

-       Совет за јавно здравје

Претседател: Прим.Д-р Силвана Петковска

Членови: Д-р Христина Павлова, Никола Арабаџиев, Д-р Кирчо

                Стојчевски и Д-р Весна Ѓорѓиева

 

-       Управен одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Претседател: Мирјана Пеева

Членови: Катерина Трајкова, Елизабета Чилевска Пандева, Тони Узунов, Александар Димов

 

-       Одбор за контрола на материјално-финасиското работење

на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Претседател: 

Членови: Драган Чочков, Александра Јанева, Мартин Катиќ, Јасминка Сечкова, Момчило Павлов

 

-       Управен одбор на Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

Претседател: Игор Андонов

Членови: Јасмина Давидовалиева, Виолета Дончева, Слободан милошевски и Александар Тасев

 

 

-       Претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на

СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Валентина Зајкова, Лепа Костадинова и Сашко Нунов

 

-       Претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на

ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

Јасмина Проданова

 

-       Претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на

ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово

Јаворка Крстева

 

-       Претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

Марија Јосифовска, Пепита Маркова и Дејан Бошков

 

-       Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

Зорица Пеева, Елизабета Чилевска Пандева и Данче Коцевска

 

-       Претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУ Детска градинка „Калинка“ Валандово именуван од Советот на Општина Валандово

Владимир Лазов

 

-       Член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово предложен од Советот на Општина Валандово

Олгица Стојанова

 

-       Членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Валандово-претставници на ЕЛС Валандово

Билјана Гетова и Александра Јанева

 

 

 

 

 

 

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches