КОМИСИИ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ НА СОВЕТ

ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ

-       Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Претседател: Надица Недиќ

Членови: Марија Петкова, Нафи Караелмазов, Јулија Тушевска и Аспарух Москов

 

-       Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател: Владимир Марков

Членови: Мила Дончева, Валентина Јанева, Јулија Тушевска и Тоше Тодоров

 

-       Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

Претседател: Мила Дончева

Членови: Никола Танушев, Владимир Марков, Аспарух Москов и Анита Коцева

 

-       Комисија за општествени дејности

Претседател: Надица Недиќ

Членови: Марија Петкова, Валентина Јанева, Јулија Тушевска и Анита Коцева

 

-       Комисија за статут и прописи

Претседател: Мила Дончева

Членови: Марија Петкова, Никола Танушев, Ивана Готиќ и Лазар Ангелов

______________________________________________________________

ДРУГИ КОМИСИИ, УПРАВНИ ОДБОРИ, УЧИЛИШНИ ОДБОРИ.....

-       Комисија за спомен одбележување, давање на имиња, награди, признанија и информирање

Претседател: Валентина Јанева

Членови: Никола Танушев, Окан Абдулов, Лазар Ангелов и Ивана Готиќ

 

-       Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Валандово

Претседател: Владимир Марков

Членови: Окан Абдулов, Владимир Василев, Тоше Тодоров и Лазар Ангелов

 

-       Комисија за јавно осветлување

Претседател: Миле Петров

Членови: Владимир Василев, Васе Костов, Блажо Џонов, Аспарух Москов,

Никола Пејовски и Тоше Тодоров

 

-       Општинска комисија за процена на штети од елементарни непогоди

Претседател: Васко Камчев

Членови: Александар Чилевски, Васил Узунов, Усеин Ибраимов, Аспарух Москов,

Гордана Матеева и Томче Наков.

 

 

-       Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Претседател: Надица Недиќ

Членови: Петар Јанакиев, Ленче Вешковиќ, Мирјана Пеева, Кирил Манчев, Данче Коцевска и Радмила Тушевска

 

-       Комисија за односи и соработка со други општини

Претседател: Тоше Тодоров

Членови: Александра Илов, Трајче Андонов, Верица Динова и Александар Тасев

 

-       Комисија за односи меѓу заедниците

Од македонската националност

Претседател: Пецко Невеселов

Членови: Коле Стоев, Даниела Пандева

 

Од турската националност

Членови: Окан Абдулов, Узџан Сулиманов

 

Од српската националност

Членови: Надица Недиќ, Далибор Готиќ

 

-       Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

Претседател: Кире Тасев

Секретар: Драган Калковалиев

Членови: Игор Јорданов, Горан Дилберовски, Радомир Лазаревиќ, Марија Јовановска и

                Илија Матеев

 

-       Одбор за координација и соработка со невладини организации и

здруженија на граѓани

Претседател: Миле Петров

Членови: Емел Ибраимова, Рангел Танчев, Гордана Кочева и Анета Тодоровска

 

-       Совет за јавно здравје

Претседател: Прим.Д-р Силвана Петковска

Членови: Д-р Христина Павлова, Никола Арабаџиев, Д-р Кирчо

                Стојчевски и Д-р Весна Ѓорѓиева

 

-       Управен одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Претседател: Мирјана Пеева

Членови: Катерина Трајкова, Елизабета Чилевска Пандева, Тони Узунов, Александар Димов

 

-       Одбор за контрола на материјално-финасиското работење

на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

Претседател: 

Членови: Драган Чочков, Александра Јанева, Мартин Катиќ, Јасминка Сечкова, Момчило Павлов

 

-       Управен одбор на Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

Претседател: Игор Андонов

Членови: Јасмина Давидовалиева, Виолета Дончева, Слободан милошевски и Александар Тасев

 

 

-       Претставници на Општина Валандово за членови на Училишниот одбор на

СОУ „Гоце Делчев“ Валандово

Валентина Зајкова, Лепа Костадинова и Сашко Нунов

 

-       Претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на

ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово

Јасмина Проданова

 

-       Претставници на Општина Валандово во Училишниот одбор на

ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово

Јаворка Крстева

 

-       Претставници на Општина Валандово за членови на Управниот одбор на

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

Марија Јосифовска, Пепита Маркова и Дејан Бошков

 

-       Орган за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на

ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

Зорица Пеева, Елизабета Чилевска Пандева и Данче Коцевска

 

-       Претставник на Министерството за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУ Детска градинка „Калинка“ Валандово именуван од Советот на Општина Валандово

Владимир Лазов

 

-       Член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово предложен од Советот на Општина Валандово

Олгица Стојанова

 

-       Членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Валандово-претставници на ЕЛС Валандово

Билјана Гетова и Александра Јанева

 

 

 

 

 

 

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com