ПРЕДЛОГ НА ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОГ НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации:


- Предлог програма за работа на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово за 2022 година

- Предлог - Буџет за 2022 година

- Предлог Програма за млади за 2022 година

- Предлог Програма за активности во областа на социјалната заштита на децата во 2022 година

Предлог Програма за активности во областа на спортот и младите во 2022 година

Предлог Програма за активности во областа на културата во 2022 година

Предлог Програма за изградба и одржување на јавното осветлување за 2022 година

Предлог Програма за поставување на урбана опрема за 2022 година

Предлог Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2022 година

Предлог Програма за урбанистичко планирање за 2022 година

Предлог Програма за уредување на градежно земјиште за 2022 година

Предлог Програма за Локален економски развој на Општина Валандово за 2022 година

Предлог Програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2022 година

- Предлог Програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2022 година

- Предлог одлука за прв ребаланс на Буџет 2021

- Предлог програма за работа на ЈП „Комунален сервис“ - Валандово за 2021 година

Нацрт извештај - Стратегија за изработка на проектна документација за експресен пат Струмица - Валандово спој со А1

- Предлог урбанистички планови

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР