ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

Согласно Законот за користење на податоци од јавниот сектор утврдена е обврска за институциите и органите од јавниот сектор, согласно нивните технички можности, да објавуваат податоци кои ги создаваат во вршењето на своите надлежности кои ќе ги направат достапни за користење.

Податоците покрај читлив формат треба да бидат објавени како необработени податоци во компјутерски обработлив формат и да бидат достапни во отворен формат заедно со нивната метадата до најниското ниво на деталност.


ЛИЦЕ ЗА ЈАВНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ


ЛИНК до профилот на Општина Валандово на веб страната за отворени податоци - data.gov.mk


Назив на податочен сет Линк до data.gov.mk XLSX линк  CSV линк
Буџет на Општина Валандово за 2024 година - приходи ЛИНК XLS CSV
Буџет на Општина Валандово за 2024 година - расходи ЛИНК XLS CSV
Буџет на Општина Валандово за 2023 година - приходи ЛИНК XLSX CSV
Буџет на Општина Валандово за 2023 година - расходи ЛИНК XLSX CSV
Буџет на Општина Валандово за 2022 година - приходи   ЛИНК XLSX CSV
Буџет на Општина Валандово за 2022 година - расходи ЛИНК XLSX CSV
Реализација на Буџет за 2021 година ЛИНК XLSX CSV
Буџетски календар на Општина Валандово за 2024 година ЛИНК XLSX CSV
Буџетски календар на Општина Валандово за 2023 година ЛИНК XLSX CSV
Буџетски календар на Општина Валандово за 2022 година ЛИНК XLSX CSV
План за јавни набавки на Општина Валандово за 2024 година ЛИНК XLSX CSV
План за јавни набавки на Општина Валандово за 2022 година - верзија 7 ЛИНК XLSX CSV
Проекти на ЕЛС Валандово за 2021 година ЛИНК XLSX CSV
Склучени договори за јавни набавки за 2023 година на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Склучени договори за јавни набавки за 2022 година на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Склучени договори за јавни набавки за 2021 година на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Објавени огласи за јавни набавки за 2023 година на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Објавени огласи за јавни набавки за 2022 година на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Објавени огласи за јавни набавки за 2021 година на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Важечки стратешки документи и програми на Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
План за јавни набавки за 2021 година на Општина Валандово - верзија 10 ЛИНК XLSX CSV
Услуги на ЕЛС Валандво ЛИНК XLSX CSV
Обрасци - Барања ЛИНК XLSX CSV
Евиденција на урбанистички планови на територијата на општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Регистар на образовни и воспитно-образовни и згрижувачки институции во општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Регистар на јавни претпријатија во општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Регистар на пазари во општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Регистар на членови на Советот на Општина Валандово за мандат 2021-2025  ЛИНК XLSX CSV
Седници на Советот на Општина Валандово за мандат 2021-2025 (верзија 2) ЛИНК XLSX CSV
Службени гласници на Општина Валандово за 2022 година ЛИНК XLSX CSV
Службени гласници на Општина Валандово за 2018-2021 година ЛИНК XLSX CSV
Список на вработени во Општина Валандово (заклучно со 2023) ЛИНК XLSX CSV
Службено лице за посредување при остварување на право на слободен пристап до информации од јавен карактер ЛИНК XLSX CSV
Службено лице за заштитено внатрешно пријавување (лице овластено за прием на пријави од укажувачи) ЛИНК XLSX CSV
Службеник за млади ЛИНК XLSX CSV
Урбани и месни заедници во Општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Список на спортски клубови во општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Спортски објекти во општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Спортски терени во општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Регистар на невладини организации (НВО) кои имаат активности на територијата на општина Валандово ЛИНК XLSX CSV
Регистар на археолошки локалитети на територијата на општина Валандово ЛИНК XLSX CSV


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com