Територијалната противпожарна единица на Општината ги врши работите кои се однесуваат на:

-          гаснење на пожари на подрачјето на општината;

-          отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар;

-          спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозен од пожари и експлозии;

-          укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации;

-          извршување на други работи при несреќи и непогоди;

-          вршење на непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и   услови за  работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од   претходните алинеи на овој став;

-          заедно со територијалните противпожарни единици на општините во Р.Македонија,  утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија   заради оперативно делување при гаснењето големи пожари на целата територија на   Република Македонија;

-          давање помош кога тоа е побарано при гаснење пожари во други држави;

-          водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и    интервенции за други настани според единствена методологија и известување на   Дирекцијата за заштита и спасување и Општината Валандово, за тоа;

-          периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која   располага Територијалната противпожарна единица;

-          тековна поправка и одржување на механиката;

-          давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и   други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи;

-          вршење на обука од областа на противпожарната заштита на припадници на АРМ;

-          вршење на едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организирање на   предавања,  преку медиуми и организирање на други активности;

-           други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и     Градоначалникот на општината.

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com