Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на дванаесеттата редовна седница

на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам дванаесеттата редовна седница на Советот на Општина Валандово.

Седницата ќе се одржи на ден 23 јуни 2022 година (четврток) во 12:00 часот во  салата за седници на Советот на Општина Валандово.

За работа на дванаесеттата редовна седница го предлагам следниот:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

  1. Предлог - Одлука за утврдување приоритет на Проект „Изградба на полски пат Јосифово - Калково“;
  2. Предлог - Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Изградба на полски пат Јосифово - Калково“;
  3. Предлог - Одлука за пренамена на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2022 година;
  4. Предлог - Одлука за одобрување на финансиска поддршка на организаторот на спортската манифестација – меморијален турнир во мал фудбал „НАЧО 2022” Пирава;
  5. Предлог – Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ЖФК ПОБЕДА ВАЛАНДОВО 14;
  6. Предлог - Одлука за одобрување на финансиски средства за санирање на штетите на индивидуална семејна куќа сопственост на фамилијата Јoванови од с.Пирава;
  7. Предлог – Одлука за одобрување на финансиски средства за реализирање на активности на Општинската организација на Црвениот крст Валандово;
  8. Информација за остварување на правото на користење на средства во вид на еднократна парична помош на граѓаните на Општина Валандово;

 

 

 

                                                                                               Претседател

                                                                          на Совет на Општина Валандово

                                                                                           Владимир Марков

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР