ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 19 став 2  од Статутот на Општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Валандово, донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на дваесет и првата редовна седница на Советот на Општина Валандово

 

Ја свикувам дваесет и првата редовна седница на Советот на Општина Валандово. Седницата ќе се одржи на ден 28 ми април 2023 година (петок) во 15:00 часот во салата

за седници на Советот на Општина Валандово.

 

За работа на дваесет и првата редовна седница го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.         Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2023 година до 31.03.2023 година;

2.         Предлог - Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина

Валандово за 2023 година;

3.         Предлог – Одлука за продажба на движна ствар сопственост на Општина

Валандово;

4.         Предлог - Одлука зa финансиска подршка за покривање на трошоци на 30-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово;

5.       Предлог – Одлука за пренесување на вршење на комуналните дејности водоснабдување и одведување на отпадните води во населеното место Удово, Општина

Валандово на ЈП “Комунален сервис“ Валандово;

6.         Предлог  –   Програма  за  дополнување  на   Програмата  за  урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2023 година;

7.         Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2022 година;

8.         Предлог – Одлука за поведување на постапка за ажурирање на Процената на

загрозеноста на подрачјето на Општина Валандово од сите ризици и опасности;

9.         Меѓуопштински стратешки план за намалување на ризиците од катастрофи на

Општините Валандово и Дојран 2023-2027 година;

10.       Предлог – Одлука за одобрување на средства за реализација на програмски активности на Општинската организација на Сојузот на борците на Македонија 1941-45 година и граѓани продолжувачи Валандово;

11.       Предлог – Одлука зa одобрување на финансиска поддршка  на Училишниот спортски клуб „Валандово“, за организација и реализација на “Мали олимписки игри” за основни училишта;

12.       Предлог – Одлука зa одобрување финансиска поддршка по повод 6-ти мај Ѓурѓовден на Здружение за подобрување на квалитетот на животот во МЗ Пирава;

13.       Предлог – Одлука зa продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на населено место Пирава, Општина Валандово.

 

 

 

 

 

 

Претседател

на Совет на Општина Валандово

Владимир Марков

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com