ПРОЕКТИ ВО ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Општина Валандово известува дека следните проекти се во фаза на реализација:


- Нова детска градинка во Јосифово

- Изградба на каскаден систем и систем за канализирање на атмосферските води во Јосифово

- Уредување на простор и изградба на нови паркови во Јосифово, Брајковци, Горна маала (Јосифово), Марвинци и Чалакли

- Уредување на два нови урбани простори во Валандово

- Реконструкција на Дом на култура во Дедели

- Изградба на повеќенаменско игралиште во Собри

- Изградба на систем за наводнување Јужновардарска Долина 2 (Удово-Пирава)

- Изградба на стационар за кучиња бездомници

- Подготовка на инфраструктурен проект за изградба на прочистителна станица за фекални води во Валандово

- Нов артески бунар за водоснабдување на село Брајковци

- Изградба на улица со канал од регионален пат до село Калково (прв влез во Јосифово)

- Подготовка на техничка документација за изградба на улиците:

  Балинци Горна Мала;

  Јосифово ул. Јане Сандански,

  Валандово крак од населба Мечкин Даб до Нови Гробишта и крак до регионален пат

- Отварање и уредување на 2 нови индустриски зони

- Подготовка на техничка документација за изградба на обиколница

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР