ПРОЕКТИ ВО ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Општина Валандово известува дека следните проекти се во фаза на реализација:


- Изградба на фитнес зона во Пирава

- Нов водовод во Калково

- Изградба на канализација со колектор во Раброво

- Реконструкција на фудбалско игралиште во Пирава

- Реконструкција на тротоарски површини на улица „Моша Пијаде“ во Валандово

- Изградба на улица „Цветан Димов“ во Пирава (од пошта до гробишта)

- Нова детска градинка во Јосифово

- Изградба на каскаден систем и систем за канализирање на атмосферските води во Јосифово

- Уредување на простор и изградба на нови паркови во Јосифово, Брајковци, Горна маала (Јосифово), Марвинци и Чалакли

- Уредување на два нови урбани простори во Валандово

- Реконструкција на Дом на култура во Дедели

- Изградба на повеќенаменско игралиште во Собри

- Изградба на стационар за кучиња бездомници

- Подготовка на инфраструктурен проект за изградба на прочистителна станица за фекални води во Валандово

- Изградба на улица со канал од регионален пат до село Калково (прв влез во Јосифово)

- Отварање и уредување на 2 нови индустриски зони

- Подготовка на техничка документација за изградба на обиколница

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР