ПРОЕКТИ ВО ФАЗА НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Општина Валандово известува дека следните проекти се во фаза на реализација:


- Проект „Туризмот - иднината на регионот“

- Изградба на резервоар за водоснабдување и каптажа во с. Калково

- Подобрување на енергетската ефикасност во кој е сместена ЕЛС на општина Валандово и инсталирање на нов систем за греење во Дом на културата 25 Мај

- Реконструкција на ПУ „Гоце Делчев“ Пирава

- Изградба на парк шума во Валандово, фаза I

- Изградба на пат и канал за поврзување на регионален пат Р-1105 со населено место Горна Маала, Општина Валандово

- Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово

- Изградба на улица Новопроектирана 1 во Валандово

- Изработка на техничка документација за нова детска градинка во Пирава

- Уредување на инфраструктура во индустриски зони

- Уредување на дел од булевар Првомајска во Валандово

- Уредување на централно градско подрачје

- Уредување на училишни спортски игралишта

- Оградување на фудбалско игралиште во Јосифово

- Реконструкција на тротоарски површини на улица „Моша Пијаде“ во Валандово

- Изградба на каскаден систем и систем за канализирање на атмосферските води во Јосифово

- Уредување на простор и изградба на нови паркови во Јосифово, Брајковци, Горна маала (Јосифово), Марвинци и Чалакли

- Уредување на два нови урбани простори во Валандово

- Реконструкција на Дом на култура во Дедели

- Изградба на повеќенаменско игралиште во Собри

- Подготовка на инфраструктурен проект за изградба на прочистителна станица за фекални води во Валандово

- Изградба на улица со канал од регионален пат до село Калково (прв влез во Јосифово)

- Отварање и уредување на 2 нови индустриски зони

- Подготовка на техничка документација за изградба на обиколница

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches