ПРИМЕР УПЛАТНИЦИ - ОБРАСЦИ ПП50


Примери за пополнување образец ПП50 за соодветната намена и потреба


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАСИСКИ ПРАШАЊА И ЈАВНИ НАБАВКИ


Пресметката на сумата за уплата ја извршуваат лицата вработени во одделението за финансии


Административна такса на општината

Комунална такса

Данок на промет на недвижности

Камата за ненавремено плаќање за данок на промет

Данок на имот за правно лице

Данок на наследство и подарок


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Пресметката на сумата за уплата ја извршуваат лицата вработени во одделението за урбанизам


Административна такса на општината

Надоместок за легализација

За Е-КАТ шалтер

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР