ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ


ОДЛУКА за одобрување на еднократна парична помош на лицата со попреченост на подрачјето на општина Валандово (pdf)


1. Износ на субвенција: 20.000 денари 

2. Начин на аплицирање:

- Физички во просториите на ЕЛС Валандово со достава на документите во печатена форма - БАРАЊЕ (pdf)

3. Потребна документација (во зависност од видот на Барањето):

- Наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченоста и посебните потреби на лица со пречки во развојот издадено од соодветна установа или потврда од центарот за социјални работи дека лицето остварува право на надоместок поради попреченост врз основа на конзилијарно мислење од првостепена комисија составена од тројца лекари специјалисти од соодветна терцијална здраствена установа;

- Фотокопија на важечка лична карта за лицето кое бара еднократна парична помош, или лична карта на родител/старател;

- Фотокопија од трансакциска сметка за лицето кое бара еднократна помош или трансакциска сметка на родител/старател;

4. Рок на аплицирање: 14.09.2022 - 31.10.2022


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches