ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2021 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2021 година, верзија 11 (ЛИНК до ЕСЈН) (Преземи .xlsx)


Претходни верзии на годишен план за 2021 година: верзија 10верзија 9, верзија 8, верзија 7верзија 6верзија 5верзија 4, верзија 3, верзија 2, верзија 1;


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2021 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:

ОГЛАСИ - (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

ДОГОВОРИ - (Преземи XLSX) (Преземи CSV)


ДЕКЕМВРИ - 2021


30.12.2021 / 10.01.2022 - ОГЛАС БР. 22626/2021 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 150.000,00 ден.)

30.12.2021 / 10.01.2022 - ОГЛАС БР. 22600/2021 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 120.000,00 ден.)

30.12.2021 - ДОГОВОР БР. 19755/2021 - Одржување на јавното осветлување во Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 750.000,00 ден.)

03.12.2021 - ДОГОВОР БР. 18713/2021 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

02.12.2021 - ДОГОВОР БР. 19054/2021 - Набавка на дрвени пелети за греење за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 100.000,00 ден.)


НОЕМВРИ - 2021


19.11.2021 / 20.12.2021 - ОГЛАС БР. 19896/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања 

18.11.2021 / 03.12.2021 - ОГЛАС БР. 19755/2021 - Одржување на јавното осветлување во Општина Валандово 

08.11.2021 - ДОГОВОР БР. 17813/2021 - Геодетски услуги (Вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)

01.11.2021 / 16.11.2021 - ОГЛАС БР. 18713/2021 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово 


ОКТОМВРИ - 2021


14.10.2021 / 21.10.2021 - ОГЛАС БР. 17813/2021 - Геодетски услуги


СЕПТЕМВРИ - 2021


22.09.2021 - ДОГОВОР БР. 14764/2021 - Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 688.500,00 ден.)

17.09.2021 - ДОГОВОР БР. 13831/2021 - Набавка на услуги во мобилна, фиксна телефонија и интернет (Вредност без ДДВ: 550.000,00 ден.)

07.09.2021 - ДОГОВОР БР. 13480/2021 - Изградба на улица „Цветан Димов“ во Пирава, од пошта до гробишта и Изградба на улица во Дедели, од Основно училиште до Џамија, со три придружни краци (Вредност без ДДВ: 5.415.248,00 ден.)

02.09.2021 - ДОГОВОР БР. 13363/2021 - Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово (Вредност без ДДВ: 1.881.000,00 ден.)


АВГУСТ - 2021


25.08.2021 / 09.09.2021 - ОГЛАС БР. 14764/2021 - Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово 

09.08.2021 - ДОГОВОР БР. 10921/2021 - Реконструкција на фудбалско игралиште во населено место Пирава (Вредност без ДДВ: 3.500.000,00 ден.)

06.08.2021 / 16.08.2021 - ОГЛАС БР. 13831/2021 - Набавка на услуги во мобилна, фиксна телефонија и интернет 


ЈУЛИ - 2021


30.07.2021 / 17.08.2021 - ОГЛАС БР. 13480/2021 - Изградба на улица „Цветан Димов“ во Пирава, од пошта до гробишта и Изградба на улица во Дедели, од Основно училиште до Џамија, со три придружни краци (Проценета вредност без ДДВ: 6.300.000,00 ден.)

29.07.2021 / 16.08.2021 - ОГЛАС БР. 13363/2021 - Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 1.900.000,00 ден.)

22.07.2021 - ДОГОВОР БР. 09914/2021 - Изградба на улица во Брајковци, од улица за поврзување со село Балинци спрема „Димовска чешма“ (Вредност без ДДВ: 1.159.158,00 ден.)

20.07.2021 / 04.08.2021 - ОГЛАС БР. 12685/2021 - Набавка на материјали за одржување на мрежата за улично осветлување во Општина Валандово 

15.07.2021 - ДОГОВОР БР. 09377/2021 - Изградба на дел од улица „Јосиф Јосифовски“ во Јосифово (Вредност без ДДВ: 1.770.132,00 ден.) 

08.07.2021 - ДОГОВОР БР. 10121/2021 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

05.07.2021 - ДОГОВОР БР. 10145/2021 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)


ЈУНИ - 2021


29.06.2021 - ДОГОВОР БР. 09352/2021 - Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово (Вредност без ДДВ: 202.500,00 ден.)

28.06.2021 / 13.07.2021 - ОГЛАС БР. 11003/2021 - Изградба и санација на тротоари на улица „Моша Пијаде“ во Валандово 

25.06.2021 / 12.07.2021 - ОГЛАС БР. 10921/2021 - Реконструкција на фудбалско игралиште во населено место Пирава 

14.06.2021 / 21.06.2021 - ОГЛАС БР. 10145/2021 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово

14.06.2021 / 21.06.2021 - ОГЛАС БР. 10121/2021 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово

10.06.2021 / 25.06.2021 - ОГЛАС БР. 09914/2021 - Изградба на улица во Брајковци, од улица за поврзување со село Балинци спрема „Димовска чешма“

03.06.2021 / 21.06.2021 - ОГЛАС БР. 09377/2021 - Изградба на дел од улица „Јосиф Јосифовски“ во Јосифово 

03.06.2021 / 10.06.2021 - ОГЛАС БР. 09352/2021 - Обележување на улици со хоризонтална сообраќајна сигнализација во Валандово 

  


МАЈ - 2021


18.05.2021 - ДОГОВОР БР. 05968/2021 - Изградба на улица „Крушевска“ во Валандово и Изградба на улица во Брајковци, од Регионален пат Р1401 до црква и према игралиште - поврзување со Р1401 кај автобуска станица (Вредност без ДДВ: 3.133.145,00 ден.)


АПРИЛ - 2021


19.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03379/2021 - Процена на вредноста на недвижен имот (Вредност без ДДВ: 450.000,00 ден.)

19.04.2021 - ДОГОВОР БР. 04667/2021 - Поставување на урбана опрема за детски игралишта (Вредност без ДДВ: 479.880,00 ден.)

16.04.2021 - ДОГОВОР БР. 04753/2021 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 450.000,00 ден.)

08.04.2021 / 23.04.2021 - ОГЛАС БР. 05968/2021 - Изградба на улица „Крушевска“ во Валандово и Изградба на улица во Брајковци, од Регионален пат Р1401 до црква и према игралиште - поврзување со Р1401 кај автобуска станица 

07.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03592/2021 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 75.763,00 ден.)

06.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

06.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

05.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 70.000,00 ден.)

05.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03424/2021 - Поправка и сервисирање на моторни возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 300.000,00 ден.)


МАРТ - 2021


22.03.2021 - ДОГОВОР БР. 02001/2021 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 55.256,00 ден. )

22.03.2021 / 29.03.2021 - ОГЛАС БР. 04758/2021 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово за период од една година

22.03.2021 / 29.03.2021 - ОГЛАС БР. 04753/2021 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово

19.03.2021 / 26.03.2021 - ОГЛАС БР. 04667/2021 - Поставување на урбана опрема за детски игралишта

17.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01452/2021 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II ( Вредност без ДДВ: 1.384.278,00 ден. )

12.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01096/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања ( Вредност без ДДВ: 4.000.000,00 ден. )

11.03.2021 - ДОГОВОР БР. 02176/2021 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот ( Вредност без ДДВ: 56.026,00 ден. )

11.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01118/2021 - Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово ( Вредност без ДДВ: 2.590.231,00 ден. )

08.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01356/2021 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 135.900,00 ден. )

04.03.2021 / 11.03.2021 - ОГЛАС БР. 03424/2021 - Поправка и сервисирање на моторни возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово

03.03.2021 / 10.03.2021 - ОГЛАС БР. 03379/2021 - Процена на вредноста на недвижен имот

01.03.2021 / 08.03.2021 - ОГЛАС БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми


ФЕВРУАРИ - 2021


13.02.2021 / 22.02.2021 - ОГЛАС БР. 02001/2021 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово 

12.02.2021 - ДОГОВОР БР.  17947/2020 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 6.500.000,00 ден. )

09.02.2021 - ДОГОВОР БР. 19934/2020 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден. )

08.02.2021 / 23.02.2021 - ОГЛАС БР. 01452/2021 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II 

03.02.2021 / 18.02.2021 - ОГЛАС БР. 01118/2021 - Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово 

03.02.2021 / 18.02.2021 - ОГЛАС БР. 01096/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања ( Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000,00 ден. )

01.02.2021 - ДОГОВОР БР. 19512/2020 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 2.158.797,00 ден. )


ЈАНУАРИ - 2021


29.02.2021 / 05.02.2021 - ОГЛАС БР. 00854/2021 - Процена на вредноста на недвижен имот ( Проценета вредност без ДДВ: 450.000,00 ден. )

28.01.2021 - ДОГОВОР БР. 20091/2020 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 18.800,00 ден. )

21.01.2021 - ДОГОВОР БР. 13217/2020 - Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство по ЕСКО модел за давање на услуги за јавното осветлување во Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 32.811.533,00 ден. )

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches