ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2021 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2021 година, верзија 5


Претходни верзии на годишен план за 2021 година: верзија 4, верзија 3, верзија 2, верзија 1;


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2021 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


АПРИЛ - 2021


16.04.2021 - ДОГОВОР БР. 04753/2021 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 450.000,00 ден.)

08.04.2021 / 23.04.2021 - ОГЛАС БР. 05968/2021 - Изградба на улица „Крушевска“ во Валандово и Изградба на улица во Брајковци, од Регионален пат Р1401 до црква и према игралиште - поврзување со Р1401 кај автобуска станица 

07.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03592/2021 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Вредност без ДДВ: 75.763,00 ден.)

06.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

06.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 65.000,00 ден.)

05.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност без ДДВ: 70.000,00 ден.)

05.04.2021 - ДОГОВОР БР. 03424/2021 - Поправка и сервисирање на моторни возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност без ДДВ: 300.000,00 ден.)


МАРТ - 2021


22.03.2021 - ДОГОВОР БР. 02001/2021 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 55.256,00 ден. )

22.03.2021 / 29.03.2021 - ОГЛАС БР. 04758/2021 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово за период од една година

22.03.2021 / 29.03.2021 - ОГЛАС БР. 04753/2021 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово

19.03.2021 / 26.03.2021 - ОГЛАС БР. 04667/2021 - Поставување на урбана опрема за детски игралишта

17.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01452/2021 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II ( Вредност без ДДВ: 1.384.278,00 ден. )

12.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01096/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања ( Вредност без ДДВ: 4.000.000,00 ден. )

11.03.2021 - ДОГОВОР БР. 02176/2021 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот ( Вредност без ДДВ: 56.026,00 ден. )

11.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01118/2021 - Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово ( Вредност без ДДВ: 2.590.231,00 ден. )

08.03.2021 - ДОГОВОР БР. 01356/2021 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 135.900,00 ден. )

04.03.2021 / 11.03.2021 - ОГЛАС БР. 03424/2021 - Поправка и сервисирање на моторни возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово

03.03.2021 / 10.03.2021 - ОГЛАС БР. 03379/2021 - Процена на вредноста на недвижен имот

01.03.2021 / 08.03.2021 - ОГЛАС БР. 03186/2021 - Објавување огласи, соопштенија и др. информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми


ФЕВРУАРИ - 2021


13.02.2021 / 22.02.2021 - ОГЛАС БР. 02001/2021 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово 

12.02.2021 - ДОГОВОР БР.  17947/2020 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 6.500.000,00 ден. )

09.02.2021 - ДОГОВОР БР. 19934/2020 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 200.000,00 ден. )

08.02.2021 / 23.02.2021 - ОГЛАС БР. 01452/2021 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово, фаза II 

03.02.2021 / 18.02.2021 - ОГЛАС БР. 01118/2021 - Изградба на улица „Јане Сандански“, улица „6-ти Ноември“ и дел од улица „Маршал Тито“ во Јосифово 

03.02.2021 / 18.02.2021 - ОГЛАС БР. 01096/2021 - Услуги од агенција за привремени вработувања ( Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000,00 ден. )

01.02.2021 - ДОГОВОР БР. 19512/2020 - Реконструкција на пат Чалакли - Татарли, Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 2.158.797,00 ден. )


ЈАНУАРИ - 2021


29.02.2021 / 05.02.2021 - ОГЛАС БР. 00854/2021 - Процена на вредноста на недвижен имот ( Проценета вредност без ДДВ: 450.000,00 ден. )

28.01.2021 - ДОГОВОР БР. 20091/2020 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 18.800,00 ден. )

21.01.2021 - ДОГОВОР БР. 13217/2020 - Доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство по ЕСКО модел за давање на услуги за јавното осветлување во Општина Валандово ( Вредност без ДДВ: 32.811.533,00 ден. )

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР