ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2023 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2023 година, верзија 7 (Линк до ЕСЈН) (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

Претходни верзии на годишен план за 2023 година: верзија 6верзија 5верзија 4, верзија 3, верзија 2верзија 1 


АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ, 2023 година (ЛИНК)


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2023 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


АВГУСТ - 2023


30.08.2023 / 06.09.2023 - ОГЛАС БР. 15461/2023 - Набавка на услуги во мобилна, фиксна телефонија и интернет ( 

16.08.2023 - ДОГОВОР БР. 11233 - Уредување на простор за спорт и рекреација во населеното место Удово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.994.200,00 ден.)

07.08.2023 - ДОГОВОР БР. 12739/2023 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 250.000,00 ден.)

04.08.2023 - ДОГОВОР БР. 11095/2023 - Изградба на пешачка патека во населено место Марвинци (Вредност на договорот без ДДВ: 2.508.142,00 ден.)

03.08.2023 / 18.08.2023 - ОГЛАС БР. 13973 - Набавка на материјали и одржување на јавното осветлување во Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 ден.)

01.08.2023 - ДОГОВОР БР. 10950/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во градот Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 3.098.800,00 ден.)


ЈУЛИ - 2023


31.07.2023 - ДОГОВОР БР. 11504/2023 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 400.000,00 ден.)

25.07.2023 / 09.08.2023 - ОГЛАС БР. 13439/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово 

18.07.2023 - ДОГОВОР БР. 10251/2023 - Изградба на игралиште во населеното место Собри (Вредност на договорот без ДДВ: 1.788.600,00 ден.)

13.07.2023 / 20.07.2023 - ОГЛАС БР. 12739/2023 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)


ЈУНИ - 2023


27.06.2023 / 12.07.2023 - ОГЛАС БР. 11720/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 14.000.000,00 ден.)

27.06.2023 / 04.07.2023 - ОГЛАС БР. 11691/2023 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)

23.06.2023 / 30.06.2023 - ОГЛАС БР. 11504/2023 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

20.06.2023 / 05.07.2023 - ОГЛАС БР. 11233/2023 - Уредување на простор за спорт и рекреација во населеното место Удово (Проценета вредност без ДДВ: 1.410.000,00 ден.)

16.06.2023 / 03.07.2023 - ОГЛАС БР. 11095/2023 - Изградба на пешачка патека во населено место Марвинци (Проценета вредност без ДДВ: 2.400.000,00 ден.)

16.06.2023 / 03.07.2023 - ОГЛАС БР. 11070/2023 - Уредување на простор во населеното место Башибос (Проценета вредност без ДДВ: 1.600.000,00 ден.)

15.06.2023 / 30.06.2023 - ОГЛАС БР. 10950/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во градот Валандово 

13.06.2023 - ДОГОВОР БР. 07416/2023 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 500.000,00 ден.)

09.06.2023 - ДОГОВОР БР. 06639/2023 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Вредност на договорот без ДДВ: 6.500.000,00 ден.)

07.06.2023 - ДОГОВОР БР. 07101/2023 - Изградба на полски пат Јосифово - Калково (Вредност на договорот без ДДВ: 1.368.895,00 ден.)

01.06.2023 / 16.06.2023 - ОГЛАС БР. 10048/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово 

01.06.2023 - ДОГОВОР БР. 07429/2023 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 500.000,00 ден.)


МАЈ - 2023


26.05.2023 / 12.06.2023 - ОГЛАС БР. 09636/2023 - Уредување на простор за спорт и рекреација во населеното место Удово (Проценета вредност без ДДВ: 1.410.000,00 ден.)

17.05.2023 - ДОГОВОР БР. 07525/2023 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 400.000,00 ден.)

04.05.2023 - ДОГОВОР БР. 05234/2023 - Изградба на парк - шума во Валандово (прва фаза) (Вредност на договорот без ДДВ: 2.390.428,00 ден.)


АПРИЛ - 2023


28.04.2023 - ДОГОВОР БР. 05088/2023 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 350.000,00 ден.)

26.04.2023 / 03.05.2023 - ОГЛАС БР. 07525/2023 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово 

25.04.2023 / 10.05.2023 - ОГЛАС БР. 07416/2023 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово 

25.04.2023 / 02.05.2023 - ОГЛАС БР. 07429/2023 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово 

20.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04121/2023 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 200.000,00 ден.)

20.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04298/2023 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 400.000,00 ден.)

20.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04198/2023 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Вредност на договорот без ДДВ: 312.132,00 ден.)

19.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност на договорот без ДДВ: 65.000,00 ден.)

19.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност на договорот без ДДВ: 65.000,00 ден.)

19.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност на договорот без ДДВ: 70.000,00 ден.)

18.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04743/2023 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 150.000,00 ден.)

12.04.2023 - ДОГОВОР БР. 03809/2023 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Вредност на договорот без ДДВ: 200.000,00 ден.)

11.04.2023 / 11.05.2023 - ОГЛАС БР. 06639/2023 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Проценета вредност без ДДВ: 6.500.000,00 ден.)

06.04.2023 - ДОГОВОР БР. 03081/2023 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 140.851,00 ден.)


МАРТ - 2023


31.03.2023 - ДОГОВОР БР. 03330/2023 - Набавка на тонери, кертриџи и компјутерска опрема за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 120.379,00 ден.)

29.03.2023 - ДОГОВОР БР. 01028/2023 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.408.870,00 ден.)

28.03.2023 - ДОГОВОР БР. 03193/2013 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 127.880,00 ден.)

23.03.2023 / 07.04.2023 - ОГЛАС БР. 05234/2023 - Изградба на парк - шума во Валандово (прва фаза) (Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000,00 ден.)

22.03.2023 / 29.03.2023 - ОГЛАС БР. 05088/2023 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 350.000,00 ден.)

21.03.2023 - ДОГОВОР БР. 00760/2023 - Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 2.356.278,00 ден.)

20.03.2023 / 27.03.2023 - ОГЛАС БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

17.03.2023 / 24.03.2023 - ОГЛАС БР. 04743/2023 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 150.000,00 ден.)

16.03.2023 - ДОГОВОР БР. 00944 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во населеното место Јосифово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.960.000,00 ден.)

13.03.2023 / 20.03.2023 - ОГЛАС БР. 04298/2023 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

10.03.2023 - ДОГОВОР БР. 02181/2023 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Вредност на договорот без ДДВ: 110.280,00 ден.)

10.03.2023 / 17.03.2023 - ОГЛАС БР. 04121/2023 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

10.03.2023 / 17.03.2023 - ОГЛАС БР. 04198/2023 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Проценета вредност без ДДВ: 600.000,00 ден.)

06.03.2023 / 13.03.2023 - ОГЛАС БР. 03809/2023 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)


ФЕВРУАРИ - 2023

17.02.2023 / 24.02.2023 - ОГЛАС БР. 02493/2023 - Партерно уредување на простор пред Дом на култура „25ти Мај“ - Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 650.000,00 ден.)

14.02.2023 / 21.02.2023 - ОГЛАС БР. 02181/2023 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот 

28.02.2023 - ДОГОВОР БР. 00456/2023 - Уредување на патна инфраструктура во индустриска зона Раброво, Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 4.840.613,00 ден.)

10.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22649/2022 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 150.000,00 ден.)

02.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22708/2022 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 71.295,00 ден.)

01.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22360/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 9.000.000,00 ден.)


ЈАНУАРИ - 2023


31.01.2023 / 15.02.2023 - ОГЛАС БР. 01028/2023 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово (Проценета вредност без ДДВ: 1.100.000,00 ден.)

31.01.2023 / 15.02.2023 - ОГЛАС БР. 00944/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во населеното место Јосифово (Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000,00 ден.)

30.01.2023 / 06.02.2023 - ОГЛАС БР. 00869/2023 - Поставување на автобуски постојки низ населените места во Општина Валандово

27.01.2023 / 13.02.2023 - ОГЛАС БР. 00760/2023 - Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово

19.01.2023 / 03.02.2023 - ОГЛАС БР. 00456/2023 - Уредување на патна инфраструктура во индустриска зона Раброво, Општина Валандово 

11.01.2023 - ДОГОВОР БР. 20726/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 600.000,00 ден.)


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches