ОГЛАСИ И ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 2023 година


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 2023 година, верзија 10 (Линк до ЕСЈН) (Преземи XLSX) (Преземи CSV)

Претходни верзии на годишен план за 2023 година: верзија 9, верзија 8, верзија7верзија 6верзија 5верзија 4, верзија 3, верзија 2верзија 1 


АНЕКСИ НА ДОГОВОРИ, 2023 година (ЛИНК)


Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Општина Валандово за 2023 година ги објавила и склучила следните огласи и договори за јавни набавки:


ДЕКЕМВРИ - 2023


29.12.2023 / 05.01.2024 - ОГЛАС БР. 23980/2023 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово ( 120.000,00

12.12.2023 - ДОГОВОР БР. 20499/2023 - Новогодишно украсување (Вредност на договорот без ДДВ: 985.000,00 ден.)


НОЕМВРИ - 2023


30.11.2023 / 15.12.2023 - ОГЛАС БР. 21677/2023 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово ( 600.000,00

24.11.2023 - ДОГОВОР БР. 18563/2023 - Набавка на дрвени пелети за греење за потребите на ТППЕ Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 127.600,00 ден.)

17.11.2023 / 04.12.2023 - ОГЛАС БР. 20714/2023 - Изградба на парк - шума во Валандово (втора фаза) 

16.11.2023 - ДОГОВОР БР. 17384/2023 - Изградба на патна инфраструктура во населеното место Калково (Вредност на договорот без ДДВ: 4.765.676,00 ден.)

15.11.2023 / 30.11.2023 - ОГЛАС БР. 20499/2023 - Новогодишно украсување ( 1.000.000,00

14.11.2023 / 14.12.2023 - ОГЛАС БР. 20274/2023 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово ( 9.000.000,00


ОКТОМВРИ - 2023


19.10.2023 / 26.10.2023 - ОГЛАС БР. 18563/2023 - Набавка на дрвени пелети за греење за потребите на ТППЕ Валандово ( 10

18.10.2023 - ДОГОВОР БР. 17241/2023 - Геодетски услуги за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 250.000,00 ден.)


СЕПТЕМВРИ - 2023


29.09.2023 / 15.10.2023 - ОГЛАС БР. 17384/2023 - Изградба на патна инфраструктура во населеното место Калково

28.09.2023 / 05.10.2023 - ОГЛАС БР. 7241/2023 - Геодетски услуги за потребите на Општина Валандово 

18.09.2023 - ДОГОВОР БР. 15461/2023 - Набавка на услуги во мобилна, фиксна телефонија и интернет (Вредност на договорот без ДДВ: 550.000,00 ден.)

11.09.2023 - ДОГОВОР БР. 13973/2023 - Набавка на материјали и одржување на јавното осветлување во Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.000.000,00 ден.)

07.09.2023 - ДОГОВОР БР. 13439/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 14.955.075,00 ден.)


АВГУСТ - 2023


30.08.2023 / 06.09.2023 - ОГЛАС БР. 15461/2023 - Набавка на услуги во мобилна, фиксна телефонија и интернет ( 

16.08.2023 - ДОГОВОР БР. 11233/2023 - Уредување на простор за спорт и рекреација во населеното место Удово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.994.200,00 ден.)

07.08.2023 - ДОГОВОР БР. 12739/2023 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 250.000,00 ден.)

04.08.2023 - ДОГОВОР БР. 11095/2023 - Изградба на пешачка патека во населено место Марвинци (Вредност на договорот без ДДВ: 2.508.142,00 ден.)

03.08.2023 / 18.08.2023 - ОГЛАС БР. 13973/2023 - Набавка на материјали и одржување на јавното осветлување во Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 ден.)

01.08.2023 - ДОГОВОР БР. 10950/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во градот Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 3.098.800,00 ден.)


ЈУЛИ - 2023


31.07.2023 - ДОГОВОР БР. 11504/2023 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 400.000,00 ден.)

25.07.2023 / 09.08.2023 - ОГЛАС БР. 13439/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово 

18.07.2023 - ДОГОВОР БР. 10251/2023 - Изградба на игралиште во населеното место Собри (Вредност на договорот без ДДВ: 1.788.600,00 ден.)

13.07.2023 / 20.07.2023 - ОГЛАС БР. 12739/2023 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)


ЈУНИ - 2023


27.06.2023 / 12.07.2023 - ОГЛАС БР. 11720/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 14.000.000,00 ден.)

27.06.2023 / 04.07.2023 - ОГЛАС БР. 11691/2023 - Заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на подрачјето на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 250.000,00 ден.)

23.06.2023 / 30.06.2023 - ОГЛАС БР. 11504/2023 - Ангажирање на градежна механизација за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

20.06.2023 / 05.07.2023 - ОГЛАС БР. 11233/2023 - Уредување на простор за спорт и рекреација во населеното место Удово (Проценета вредност без ДДВ: 1.410.000,00 ден.)

16.06.2023 / 03.07.2023 - ОГЛАС БР. 11095/2023 - Изградба на пешачка патека во населено место Марвинци (Проценета вредност без ДДВ: 2.400.000,00 ден.)

16.06.2023 / 03.07.2023 - ОГЛАС БР. 11070/2023 - Уредување на простор во населеното место Башибос (Проценета вредност без ДДВ: 1.600.000,00 ден.)

15.06.2023 / 30.06.2023 - ОГЛАС БР. 10950/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во градот Валандово 

13.06.2023 - ДОГОВОР БР. 07416/2023 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 500.000,00 ден.)

09.06.2023 - ДОГОВОР БР. 06639/2023 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Вредност на договорот без ДДВ: 6.500.000,00 ден.)

07.06.2023 - ДОГОВОР БР. 07101/2023 - Изградба на полски пат Јосифово - Калково (Вредност на договорот без ДДВ: 1.368.895,00 ден.)

01.06.2023 / 16.06.2023 - ОГЛАС БР. 10048/2023 - Санација на кров и фасада на Културен центар во Валандово 

01.06.2023 - ДОГОВОР БР. 07429/2023 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 500.000,00 ден.)


МАЈ - 2023


26.05.2023 / 12.06.2023 - ОГЛАС БР. 09636/2023 - Уредување на простор за спорт и рекреација во населеното место Удово (Проценета вредност без ДДВ: 1.410.000,00 ден.)

17.05.2023 - ДОГОВОР БР. 07525/2023 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 400.000,00 ден.)

04.05.2023 - ДОГОВОР БР. 05234/2023 - Изградба на парк - шума во Валандово (прва фаза) (Вредност на договорот без ДДВ: 2.390.428,00 ден.)


АПРИЛ - 2023


28.04.2023 - ДОГОВОР БР. 05088/2023 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 350.000,00 ден.)

26.04.2023 / 03.05.2023 - ОГЛАС БР. 07525/2023 - Хотелски услуги за потребите на Општина Валандово 

25.04.2023 / 10.05.2023 - ОГЛАС БР. 07416/2023 - Набавка на течни горива за моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово 

25.04.2023 / 02.05.2023 - ОГЛАС БР. 07429/2023 - Вршење на стручен надзор над градежни работи за потребите на Општина Валандово 

20.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04121/2023 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 200.000,00 ден.)

20.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04298/2023 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 400.000,00 ден.)

20.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04198/2023 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Вредност на договорот без ДДВ: 312.132,00 ден.)

19.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност на договорот без ДДВ: 65.000,00 ден.)

19.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност на договорот без ДДВ: 65.000,00 ден.)

19.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Вредност на договорот без ДДВ: 70.000,00 ден.)

18.04.2023 - ДОГОВОР БР. 04743/2023 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 150.000,00 ден.)

12.04.2023 - ДОГОВОР БР. 03809/2023 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Вредност на договорот без ДДВ: 200.000,00 ден.)

11.04.2023 / 11.05.2023 - ОГЛАС БР. 06639/2023 - Услуги од агенција за привремени вработувања (Проценета вредност без ДДВ: 6.500.000,00 ден.)

06.04.2023 - ДОГОВОР БР. 03081/2023 - Услуги за копирање и печатење за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 140.851,00 ден.)


МАРТ - 2023


31.03.2023 - ДОГОВОР БР. 03330/2023 - Набавка на тонери, кертриџи и компјутерска опрема за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 120.379,00 ден.)

29.03.2023 - ДОГОВОР БР. 01028/2023 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.408.870,00 ден.)

28.03.2023 - ДОГОВОР БР. 03193/2013 - Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 127.880,00 ден.)

23.03.2023 / 07.04.2023 - ОГЛАС БР. 05234/2023 - Изградба на парк - шума во Валандово (прва фаза) (Проценета вредност без ДДВ: 2.500.000,00 ден.)

22.03.2023 / 29.03.2023 - ОГЛАС БР. 05088/2023 - Поправка и сервисирање на моторните возила на Општина Валандово и ТППЕ Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 350.000,00 ден.)

21.03.2023 - ДОГОВОР БР. 00760/2023 - Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 2.356.278,00 ден.)

20.03.2023 / 27.03.2023 - ОГЛАС БР. 04875/2023 - Објавување огласи, соопштенија и други информации од јавен карактер во дневни печатени медиуми (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

17.03.2023 / 24.03.2023 - ОГЛАС БР. 04743/2023 - Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 150.000,00 ден.)

16.03.2023 - ДОГОВОР БР. 00944 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во населеното место Јосифово (Вредност на договорот без ДДВ: 1.960.000,00 ден.)

13.03.2023 / 20.03.2023 - ОГЛАС БР. 04298/2023 - Осветлување и озвучување на културни, хуманитарни, спортски и други манифестации за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 400.000,00 ден.)

10.03.2023 - ДОГОВОР БР. 02181/2023 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот (Вредност на договорот без ДДВ: 110.280,00 ден.)

10.03.2023 / 17.03.2023 - ОГЛАС БР. 04121/2023 - Ангажирање на авторска агенција за потребите на Општина Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)

10.03.2023 / 17.03.2023 - ОГЛАС БР. 04198/2023 - Реализација на сценски визуелен дел (лед ѕид и лед мрежи), осветлување, озвучување и сценска опрема за потребите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Проценета вредност без ДДВ: 600.000,00 ден.)

06.03.2023 / 13.03.2023 - ОГЛАС БР. 03809/2023 - Избирање на музичко студио за снимање на композициите на „Фолк Фест“ Валандово 2023 година (Проценета вредност без ДДВ: 200.000,00 ден.)


ФЕВРУАРИ - 2023

17.02.2023 / 24.02.2023 - ОГЛАС БР. 02493/2023 - Партерно уредување на простор пред Дом на култура „25ти Мај“ - Валандово (Проценета вредност без ДДВ: 650.000,00 ден.)

14.02.2023 / 21.02.2023 - ОГЛАС БР. 02181/2023 - Услуги за осигурување на недвижен и подвижен имот 

28.02.2023 - ДОГОВОР БР. 00456/2023 - Уредување на патна инфраструктура во индустриска зона Раброво, Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 4.840.613,00 ден.)

10.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22649/2022 - Услуги за превоз за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 150.000,00 ден.)

02.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22708/2022 - Набавка на хигиенски средства за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 71.295,00 ден.)

01.02.2023 - ДОГОВОР БР. 22360/2022 - Електрична енергија за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 9.000.000,00 ден.)


ЈАНУАРИ - 2023


31.01.2023 / 15.02.2023 - ОГЛАС БР. 01028/2023 - Оградување на фудбалско игралиште во населеното место Јосифово (Проценета вредност без ДДВ: 1.100.000,00 ден.)

31.01.2023 / 15.02.2023 - ОГЛАС БР. 00944/2023 - Реконструкција на повеќенаменско игралиште во населеното место Јосифово (Проценета вредност без ДДВ: 2.000.000,00 ден.)

30.01.2023 / 06.02.2023 - ОГЛАС БР. 00869/2023 - Поставување на автобуски постојки низ населените места во Општина Валандово

27.01.2023 / 13.02.2023 - ОГЛАС БР. 00760/2023 - Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово, со село Горна Маала, Општина Валандово

19.01.2023 / 03.02.2023 - ОГЛАС БР. 00456/2023 - Уредување на патна инфраструктура во индустриска зона Раброво, Општина Валандово 

11.01.2023 - ДОГОВОР БР. 20726/2022 - Процена на вредноста на недвижен имот за потребите на Општина Валандово (Вредност на договорот без ДДВ: 600.000,00 ден.)


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com