СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ НА ЕДИНИЦАТА ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Стратешки план за НРК Валандово и Дојран 2023-2027

- Програма за управување со отпад во општина Валандово 2023-2025

- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2023 година

- Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2023 година

- Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во Општина Валандово во 2023 година

- Програма за Локален економски развој на Општина Валандово за 2023 година

- Програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2023 година

Програма за активности во областа на социјалната заштита на децата во 2023 година

Програма за активности во областа на спортот и младите во 2023 година

Програма за активности во областа на културата во 2023 година

Програма за изградба и одржување на јавното осветлување за 2023 година

Програма за поставување на урбана опрема за 2023 година

Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2023 година

Програма за урбанистичко планирање за 2023 година

Програма за уредување на градежно земјиште за 2023 година

Програма за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2023 година

- Програма за работа на ТППЕ Валандово за 2023 година

- Урбанистичка ревизија за општина Валандово

- Политика на интегритет на ЕЛС Валандово

- Годишен план за спречување на корупцијата за 2021 година

- Локален акционен план за еднакви можности за Општина Валандово за период 2018-2023 година

- Годишен план за вработување за 2021 година

- Годишен акционен план за 2020 година (МК)

- Годишен акционен план за 2020 година (EN)

- Програма за енергетска ефикасност за период 2020-2022 година (МК)

- Програма за енергетска ефикасност за период 2020-2022 година (EN)

- Акционен план за одржлив енергетски развој и климатски промени за период 2020-2030 година (МК)

- Акционен план за одржлив енергетски развој и климатски промени за период 2020-2030 година (EN)

- Стратегија за управување со ризиците на Општина Валандово

- Национални стратегии

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches