ТРАНСПАРЕНТНОСТ

22 ВИДОВИ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРСпоред усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ЕЛС Валандово е должна да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:


1. Податоци за надлежности на имателот на информации

ЛИНК - Статут

ЛИНК - Совет

ЛИНК - Локален младински совет

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата ЛИНК
3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата ЛИНК - Градоначалник
4. Податоци за конткат од службено лице за посредување на информации од јавен карактер

ЛИНК

ЛИНК до барања и одговори на барања 

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

ЛИНК

6.

Список на лица вработени кај имателот на информацијата

Преземи PDF

Преземи .xlsx

ЛИНК - Службеник за млади

ЛИНК - Лице за јавно објавување на податоци

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации ЛИНК
8. Прописи што ги донесува имателот на информации

ЛИНК

Други документи

Одлука за внатрешна организација

Правилник за систематизација

Службени гласници

Деловник на Советот

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места

Органограм

Систематизација на работни места

10. Стратешки планови и стратегии за работа

ЛИНК

Стратегија - животна средина  

11. Годишни планови и програми за работа

ЛИНК

Линк од јавни претпријатија

12. Годишен Буџет и завршна сметка

Буџети

Завршни сметки

ЛИНК од јавни претпријатија

13. Квартални финансиски извештаи и програми за реализација на буџетот

ЛИНК - преглед по год.

ЛИНК од јавни претпријатија

14. Ревизорски извештаи

ИТ ревизија 2021

ЛИНК - резиме 2014

ЛИНК - цели 2014

ЛИНК - наоди 2014

15. Услуги кои ги дава имателот на информации

ЛИНК - физички начин

ЛИНК - електронски начин

16. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти ЛИНК
17. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации

ЛИНК

Други видови на барања

18. Јавни набавки, огласи и договори

ЛИНК

Реализирани проекти

19. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи

ЛИНК

ЛИНК до останати документи

Предлог проекти

20. Извештаи за работа ЛИНК
21. Статистички податоци за работа ЛИНК
22. Други информации

ЛИНК

Новости

Огласна табла

Отворени податоци - data.gov.mk

Област - ОБРАЗОВАНИЕ

Област - МЛАДИ

Област - ДЕТСКА ЗАШТИТА

Област - КУЛТУРА

Област - ГРАДЕЖНИШТВО

Област - УРБАНИЗАМ

?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com