ДОКУМЕНТИ ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ


- Планска програма за изработка на Планcка програма за Детален урбанистички план (ДУП) за Урбан Блок 1.4 , дел од УЕ 1 во Валандово, со технички број 006-0802/2023 oд Февруари 2023 година (pdf)

- Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на производен комплекс со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани – со капацитет до 1MW, на КП 1863, КО Градец вон град, општина Валандово (pdf) (Соопштение pdf)

- Урбанистички проект со план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово, од УП за село Јосифово, и формирање на нови градежни парцели ГП бр.9.08.1 и ГП бр.9.08.2 КO Јосифово, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО (pdf)

- Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1МW на КП 380, КП 381, КП 382/1 И КП 382/2, КО Раброво, Општина Валандово (Соопштение pdf) (Урбанистички проект pdf)

ПП за Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на производен комплекс со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани – со капацитет до 1mV, на КП 1863, КО Градец вон град, општина Валандово (pdf)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Детален урбанистички план за Урбана единица 3 , за Блок 3,1. населба “Центар” во град Валандово помеѓу улиците Булевар Првомајска, Улица Никола Карев, Улица 4ти Јули, Улица Орце Николов, Улица Иво Лова Рибар и Улица Моша Пијаде и Улица 6ти Ноември (pdf)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32 (pdf)

- ПП - Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 МW на КП 380, КП 381, КП 382/1 и КП 382/2, КО Раброво, Општина Валандово (Решение pdf) (Програма pdf) (Скица pdf)

- Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела на КП2310/1, КП2310/2, КП2310/3 и КП2092 КО Валандово согласно ГУП за град Валандово 2019-2029 (Одлука бр.08-32/2 од 30.03.2022), со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, Општина Валандово (pdf)

- Урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште ,на УПВНМ индустриска зона Раброво , Г.П 1.19 КО Рарброво (pdf

- Урбанистички проект со намена Е 1.13 - фотоволтаични електрани ГП 1.1 на КП.бр.2027/5, 2027/6 и 2027/7 КО. Градец, в.г., Општина Валандово (pdf) (Линк до соопшетние)

- Урбанистички проект со намена Е 1.13 - фотоволтаични електрани ГП 1.2 на КП.бр.2027/2, 2027/3 и 2027/4 КО. Градец, в.г., Општина Валандово (pdf) (Линк до соопштение)

Документи и информации во врска со Проектот за зајакнување на преносната мрежа во Југоисточниот регион - МЕПСО

- УП вон опфат на урбанистички план1 за  објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП 5432 Ко Раброво, општина Валандово (pdf) (Линк до соопштение)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за КП бр.1889,1890 и 1891; ГП 2.01 од УП за село Јосифово, за изградба на објект со компатабилна намена Б1 на КП бр.1889,1890 и 1891 КО ЈОСИФОВО, Општина Валандово

Проектна Програма за УП со намена Е 1.13- Фотоволтаични електрани ГП1.1, на КП.БР.20275, 20276 и 20277, К.О. Градец в.г., Општина Валандово

Проектна Програма за УП  Урбанистички проект со намена Е 1.13- Фотоволтаични електрани ГП1.2, на КП.БР.2027/2, 2027/3 и 2027/4, К.О. Градец в.г., Општина Валандово

- Одобрена планска програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП543/2 КО Раброво

- Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП543/2 КО Раброво

- Општ акт за село Удово

- Листа на предложени и усвоени урбанистички планови

- Урбанистички план за село Јосифово (усвоен - плански период 2014-2024)

- Урбанистички план за село Казандол (усвоен - плански период 2016-2026)

- Преглед на улици со броеви (Валандово 1)

- Преглед на улици со броеви (Валандово 2)

- Вкупно барања за легализација и легализирани објекти


Програма за поставување на урбана опрема за 2022 година

Програма за урбанистичко планирање за 2022 година

Програма за уредување на градежно земјиште за 2022 година


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexreplica.cz rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches