ДОКУМЕНТИ ОД ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ


Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на КП бр.15425 и КП бр.15423/2 КО Пирава од УП за село Пирава, Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

Проектна програма за изработка на Измена и дополна на урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиплан со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електро централа на ГП 1.2, КП 2027/2, КП 2027/3 и КП 2027/4, КО Градец–вгр, Општина Валандово (Проектна програма pdf)

Проектна програма за изработка на Измена и дополна на урбанистички проект вон опфат на урбанистичкиплан со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електро централа на ГП 1.1, КП 2027/5, КП 2027/6 и КП 2027/7, КО Градец–вгр, Општина Валандово (Проектна програма pdf)

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена Г4.1 – Отворени, полузатворени и затворени складишта за индустриска стока по АУП за ГП.1.46 (1.46а и 1.46б) во Индустриска зона Раброво, општина Валандово на дел КП 643/55 КО Раброво – општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10(20) kv, од новопланирана трафостаница на КП 385 КО Раброво до приклучна точка на ЕВН на КП 3592/1 КО Валандово-вонград, во Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20) kV од приклучна точка на постоен Аз столб на дел од КП 2028, со траса низ делови од КП 2028 и КП 2312, до новопланирани трафостаници на делови од КП 2027/2 и КП 2027/7, КО Градец-вонград, Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2 - Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други, на КП 502/3 и делови од КП 501/1, КП 502/1, КП 503/1 и КП 505, КО Раброво, Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

- Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање на градежна парцела со намена В2 – Здравствена и социјална заштита на дел од КП 15328, дел од КП 15314 и дел од КП 15340 од УПС Пирава – Блок 19, КО Пирава, Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2 - Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други, на КП 502/3 и делови од КП 501/1, КП 502/1, КП 503/1 и КП 505, КО Раброво, Општина Валандово (Соопштение pdf) (Урбанистички проект pdf)

- Планска програма за изработка на Измена и дополна на Урбанистички план за село Јосифово, Блок 4, општина Валандово (Решение pdf) (Планска програма pdf)

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20) kV од приклучна точка на постоен Аз столб на дел од КП 2028, со траса низ делови од КП 2028 и КП 2312, до новопланирани трафостаници на делови од КП 2027/2 и КП 2027/7, КО Градец-вонград, Општина Валандово (Соопштение pdf) (Урбанистички проект pdf)

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10(20) kv, од новопланирана трафостаница на КП 385 КО Раброво до приклучена точка на ЕВН на КП 3592/1 КО Валандово-вонград, во Општина Валандово (Соопштение pdf) (Урбанистички проект pdf)

- Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела на КП бр.15299/1, КП бр.15290, КП бр.15286 и дел од КП бр.15279 КО Пирава од УП за село Пирава, Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

- УРБАНИСТИЧКИ ПРOЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20) кV кабелски подземен вод од TС10(20)/0,4кV ,,Собрание,, до TС10(20)/0,4кV ,,Памучна,, и КБТС Памучна во Валандово - Општина Валандово (Урбанистички проект pdf)

- Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 395 од ДУП од КП 3039, КО Валандово, Општина Валандово (Потврда pdf) (Урбанистички проект pdf)

- ПП - Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.2 - Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, млечни производи, кондиторски производи, безалкохолни пијалоци, вода, преработка на градинарски производи и овошје, тутун и други, на 502/3 и делови од КП 501/1, КП 502/1, КП 503/1 и КП 505, КО Раброво, Општина Валандово (Решение pdf) (Проектна програма pdf) (Конечен опфат pdf)

- ПП - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за електричен кабел од 10(20) kV од приклучна точка на постоен Аз столб на дел од КП 2028, со траса низ делови од КП 2028 и КП 2312, до новопланирани трафостаници на делови од КП 2027/2 и КП 2027/7, КО Градец-вонград, Општина Валандово (Решение pdf) (Проектна програма pdf)

- ПП - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за електричен кабел од 10(20)kV, од новопланирана трафостаница на КП 385 КО Раброво до приклучна точка на ЕВН на КП 3592/1 КО Валандово-вонград, во Општина Валандово (Решение pdf) (Проектна програма pdf)

- Проектна програма за изработка на урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање на градежна парцела со намена В3-Култура на дел од КП 15328 од УПС Пирава - Блок 19, Општина Валандово (Решение pdf) (Проектна програма pdf)

- Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање на градежна парцела со намена В4-Државни администрации и институции на дел од КП 15328 од УПС Пирава - Блок 19, О.Валандово (Решение pdf) (Проектна програма pdf)

- Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село за формирање на градежна парцела со намена В2-Здравствена и социјална заштита на дел од КП 15328 од УПС Пирава - Блок 19, О.Валандово (Решение pdf) (Проектна програма pdf)

- Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на производен комплекс со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани – со капацитет до 1MW, на КП 1863, КО Градец вон град, општина Валандово. (Решение pdf) (Урбанистички проект pdf)

- Планска програма за изработка на Планcка програма за Детален урбанистички план (ДУП) за Урбан Блок 1.4 , дел од УЕ 1 во Валандово, со технички број 006-0802/2023 oд Февруари 2023 година (pdf)

- Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на производен комплекс со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани – со капацитет до 1MW, на КП 1863, КО Градец вон град, општина Валандово (pdf) (Соопштение pdf)

- Урбанистички проект со план за парцелација за ГП бр.9.08 КО Јосифово, од УП за село Јосифово, и формирање на нови градежни парцели ГП бр.9.08.1 и ГП бр.9.08.2 КO Јосифово, ОПШТИНА ВАЛАНДОВО (pdf)

- Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1МW на КП 380, КП 381, КП 382/1 И КП 382/2, КО Раброво, Општина Валандово (Соопштение pdf) (Урбанистички проект pdf)

- ПП за Урбанистички проект вон границите на урбанистички план за изградба на производен комплекс со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани – со капацитет до 1mV, на КП 1863, КО Градец вон град, општина Валандово (pdf)

- ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Детален урбанистички план за Урбана единица 3 , за Блок 3,1. населба “Центар” во град Валандово помеѓу улиците Булевар Првомајска, Улица Никола Карев, Улица 4ти Јули, Улица Орце Николов, Улица Иво Лова Рибар и Улица Моша Пијаде и Улица 6ти Ноември (pdf)

- ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на Детален урбанистички план за Урбана единица 7, за Блок 7.2 населба “Странец” во град Валандово помеѓу улиците сервисна 30,сервисна 8, сервисна 33 и сервисна 32 (pdf)

- ПП - Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 МW на КП 380, КП 381, КП 382/1 и КП 382/2, КО Раброво, Општина Валандово (Решение pdf) (Програма pdf) (Скица pdf)

- Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела на КП2310/1, КП2310/2, КП2310/3 и КП2092 КО Валандово согласно ГУП за град Валандово 2019-2029 (Одлука бр.08-32/2 од 30.03.2022), со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, Општина Валандово (pdf)

- Урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште ,на УПВНМ индустриска зона Раброво , Г.П 1.19 КО Рарброво (pdf

- Урбанистички проект со намена Е 1.13 - фотоволтаични електрани ГП 1.1 на КП.бр.2027/5, 2027/6 и 2027/7 КО. Градец, в.г., Општина Валандово (pdf) (Линк до соопшетние)

- Урбанистички проект со намена Е 1.13 - фотоволтаични електрани ГП 1.2 на КП.бр.2027/2, 2027/3 и 2027/4 КО. Градец, в.г., Општина Валандово (pdf) (Линк до соопштение)

Документи и информации во врска со Проектот за зајакнување на преносната мрежа во Југоисточниот регион - МЕПСО

- УП вон опфат на урбанистички план1 за  објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП 5432 Ко Раброво, општина Валандово (pdf) (Линк до соопштение)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за КП бр.1889,1890 и 1891; ГП 2.01 од УП за село Јосифово, за изградба на објект со компатабилна намена Б1 на КП бр.1889,1890 и 1891 КО ЈОСИФОВО, Општина Валандово

Проектна Програма за УП со намена Е 1.13- Фотоволтаични електрани ГП1.1, на КП.БР.20275, 20276 и 20277, К.О. Градец в.г., Општина Валандово

Проектна Програма за УП  Урбанистички проект со намена Е 1.13- Фотоволтаични електрани ГП1.2, на КП.БР.2027/2, 2027/3 и 2027/4, К.О. Градец в.г., Општина Валандово

- Одобрена планска програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП543/2 КО Раброво

- Решение за одобрување на планска програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г3-1 сервис за одржување моторни возила на КП543/2 КО Раброво

- Општ акт за село Удово

- Листа на предложени и усвоени урбанистички планови

- Урбанистички план за село Јосифово (усвоен - плански период 2014-2024)

- Урбанистички план за село Казандол (усвоен - плански период 2016-2026)

- Преглед на улици со броеви (Валандово 1)

- Преглед на улици со броеви (Валандово 2)

- Вкупно барања за легализација и легализирани објекти


Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2023 година

Програма за изградба и одржување на јавното осветлување за 2023 година

Програма за поставување на урбана опрема за 2023 година

Програма за урбанистичко планирање за 2023 година

Програма за уредување на градежно земјиште за 2023 година


?

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Е-ИНФОРМАТОР

Rolex Replica www.rolexgrade.me rolex replica watches
Baume & Mercier Replica Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Replica Watches Richard Mille Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Air King Replica Watches Rolex Cellini Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches www.bestclonewatch.com